Mopedbil

Hva dekker deres garanti UTOVER hva som allerede dekkes av reklamasjonsretten?

Oppdatert

I dette tilfelle er garantien en avtale mellom deg og produsenten av mopedbilen. Garantien gjelder i to år. Du vil imidlertid i tillegg være omfattet av forbrukerkjøpsloven og vil ha rett til å reklamere på mopedbilen i 5 år slik det følger av forbrukerkjøpsloven. Normalt vil en garanti fungere slik at dersom det er noe feil med mopedbilen din vil denne bli utbedret, forutsatt at arbeidet er omfattet av garantien. Det er garantivilkårene som avgjør om en feil/mangel er omfattet av garantien eller ikke. Den som har ansvaret for å følge opp garantien på vegne av produsenten vil da få kostandene knyttet til å utbedre feilen refundert fra fabrikken. Dette kan være selger av mopedbilen din eller en annen som på vegne av fabrikk/importør kan utføre garantireparasjoner. Dette er en vesentlig forskjell fra forbrukerkjøpsloven som krever at du reklamerer overfor selger.


Det vil være du som forbruker som må sannsynliggjøre at det foreligger en kjøpsrettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven dersom du ikke er omfattet av garantivilkårene. I motsetning til ved garantitilfeller er det selger du må forhold deg til. Det er selger du må reklamere til og som har rett til å utføre avhjelp overfor deg. Selger har etter forbrukerkjøpsloven som utgangspunkt ikke ansvar for feil som oppstår etter tidspunktet for risikoens overgang, jf. fkjl. § 14 jf. § 18. Dette innebærer at du som forbruker har risikoen for svikt som følge av ulykkeshendelser, mangelfullt vedlikehold mv. etter risikoens overgang. Risikoens overgang er her ved overlevering til deg som forbruker.


Det vil foreligge en mangel med en gjenstand dersom denne ikke er i samsvar med det som er avtalt eller det forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper, jf. forbrukerkjøpsloven § 15 jf. § 16 første ledd. Det skal her legges til grunn hva forbrukeren objektivt sett har grunn til å forvente seg, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) s. 165 og Rt-2007-1274. I Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) s. 165 heter det videre:


«Dette innebærer at det ikke skal tas utgangspunkt i den enkelte forbrukers individuelle, subjektive forventninger. En kjøper som har urealistisk høye forventninger om vedkommende produkt, kan ikke gjøre gjeldende at tingen har en mangel dersom disse forventningene skuffes.»


Det må ved mangelsvurderingen etter forbrukerkjøpsloven foretas en konkret vurdering av hvilke forventninger du som kjøper har grunn til å ha ved kjøp av en mopedbil. Dersom det foreligger en kjøpsrettslig mangel og vilkårene ellers i forbrukerkjøpsloven er oppfylt vil du ha de rettigheter som følger av loven.

warning Created with Sketch.